Kommunerne registrerer informationer i omsorgsjournalerne, der efterfølgende skal indberettes til staten og regionerne. KL har simplificeret den kommunale indberetning af sundhedsdata ved at opstille én indberetningsplatform, der selv videresender til alle aftagere. OptimumIT har bidraget med tilrettelæggelse af it-arkitekturen samt kravsætning af platformen, så den digitale sammenhæng øges kosteffektivt.

Kommunerne registrerer en række informationer om borgerne i omsorgsjournalerne i forbindelse med pleje og omsorg. Hver kommune skal indberette sundhedsdata til mange systemer i staten og regionerne, herunder f.eks. Danmarks Statistik, Sundhedsdatastyrelsen, og Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP). Informationerne bruges også af kommunerne selv, via et system hos KOMBIT (FLIS).

Simplificering giver sammenhængende data

De 98 kommuner anvender i alt tre forskellige løsninger til Elektronisk OmsorgsJournal (EOJ). Opfyldelse af krav om indberetning kræver i udgangspunktet, at hvert omsorgsjournalsystem indberetter direkte til aftagerne (stat, regioner og fælleskommunalt). Antallet af nødvendige indberetnings-integrationer multipliceres derfor med 3 – én per løsning – hvilket fordyrer den samlede udgift for kommunerne unødigt.

Den bærende beslutning for bedre sammenhæng er, at KL simplificerer den kommunale indberetning ved at opstille én fælles indberetningsplatform, der selv videresender informationerne til alle aftagere. Indberetningen foretages derfor på de samme data, hvilket sikrer sammenhæng på tværs af sundhedssektoren.

It-arkitektur der maksimerer genbrug og sikrer en skalerbar platform

For at kunne opstille én fælles indberetningsplatform, kræver det flere ting. For det første kræves en præcis grænseflade mellem både de informationsproducerende systemer (EOJ), og de informationsaftagende systemer (stat, region, fælleskommunalt). For det andet er det vigtigt, at grænsefladerne realiseres af en fleksibel platform, der kan modtage og håndtere daglige indberetninger fra alle 98 kommuner. KL har via en analyse afdækket, at den telemedicinske infrastruktur, der etableres af FUT-projektet (FUT: Fælles Udbud og Udvikling af Telemedicin), kan genbruges som platform til den kommunale indberetning.

OptimumIT har bidraget med tilrettelæggelse af it-arkitekturen og kravsætning af platformen, så den digitale sammenhæng ved indberetning afg sundhedsdata øges kosteffektivt, med maksimal genbrug af FUT-infrastrukturen. Det er derfor muligt at realisere en fælles indberetningsplatform med en begrænset indsats. Platformen er tilrettelagt, så den kan skalere, også i forhold til indberetning af andre data end pleje- og omsorgsrelaterede data.

En fælles indberetningsplatform giver billigere indberetning

Resultatet af den fælles indberetningsplatform er, at hvert EOJ-system kun skal aflevere informationerne ét sted. Alle aftagere modtager data på baggrund af det samme informationsgrundlag. Dette øger sammenhængen af data på tværs af sundhedssektoren, og reducerer antallet af integrationer, der skal udvikles til indberetning. Simplificeringen betyder bedre data, til samlet set billigere penge.