Blockchain i offentlig sektor har store perspektiver. Med blockchain i offentlig sektor kan borgeren få højere grad af kontrol med og adgang til egne persondata. Borgeren kan sætte egne persondata i spil i en lang række andre sammenhænge end blot overfor den offentlige sektor. Dette gælder f.eks. indenfor sundhedsområdet, udlændingeområdet og uddannelsesområdet.

Den store værdi af blockchain skal findes på tværs af organisatoriske skel og i samspillet mellem en lang række aktører med forskellige interesser og motivation. De mange aktører udgør dog samtidig en potentiel barriere for succes.

Så hvordan kan vi få succes med blockchain? Co-creation kan realisere potentialet.

Med co-creation kan skabes en eksperimenterende og inddragende fremgangsmåde, hvor den samlede værdi er bredere end blot effektiviseringsgevinsterne i den offentlige sektor. For at få succes anbefales det at tage udgangspunkt i borgeren, tage små skridt samt inddrage private aktører i forløbet.

Co-creation kan realisere potentialet med blockchain

Blockchain – eller rettere distributed ledger technology (DLT) – gør det muligt at skabe en digital infrastruktur til borger empowerment. Baseret herpå kan borgeren opnå øget kontrol med og adgang til eksempelvis egne sundhedsdata. Og borgeren kan anvende disse på tværs af både offentlige og private sundhedsaktører – både i Danmark og i udlandet.

Borgeren vil opleve bedre sammenhæng i patient- og sundhedsforløbene. Offentlige og private sundhedsaktører vil opleve bl.a. lettere og hurtigere adgang til relevante og korrekte data.

Målet er inden for rækkevidde, men vejen frem er ikke uden forhindringer. Hvordan kan det f.eks. gøres let og intuitivt at anmode om og give samtykke? Hvordan overholdes GDPR? Hvordan sikres, at persondata kan anvendes i henhold til f.eks. værdispringsreglen i sundhedsloven – uden borgerens samtykke?

Ekspertisen til at adressere disse og en lang række andre udfordringer er placeret på tværs af aktører, bl.a. hos forskellige segmenter af borgere og fagpersonale. Samtidig skal en del af udfordringerne adresseres sammen med f.eks. it tekniske og juridiske kompetencer.

For at bringe disse forskellige ekspertiser i spil om en række komplicerede udfordringer, samt skabe værdi for alle baseret på mulighederne med blockchain kan co-creation være en stærk fremgangsmåde.

Co-creation giver mulighed for en kreativ, digital innovationsproces, hvor det samlede udbytte går langt udover de involverede aktørers individuelle bidrag, og hvor borger empowerment er i fokus.

Co-creation har en demokratisk og struktureret samarbejdsform. De deltagende aktører engageres ligeværdigt, borgeren sættes i centrum og der sættes fokus på værdiskabelse for alle aktører. Udfaldsrummet af løsninger på udfordringen kan således adressere behov, der ikke er isoleret til effektiviseringer i den offentlige sektor og kvalitetsforbedringer i interaktionen med borgeren. Men også borgerens forbedrede muligheder i interaktionen med private aktører kan være del af en helhedsorienteret løsning på udfordringen.

Tag udgangspunkt i borgeren

Blockchain i offentlig sektor gør det muligt at forfølge målet om borger empowerment via en digital infrastruktur. Det er dog essentielt, at et co-creation initiativ ikke i sig selv forfølger et kunstigt mål om den ene eller anden form for blockchain eller DLT.

Målet er ikke teknologisk tilfredsstillelse.

Målet er at give borgeren bedre kontrol over egne persondata og skabe bedre sammenhæng, hvorfor co-creation initiativet i stedet bør centrere sig om borgeren. Det må dog påregnes, at borgere her er forskellige. Det er derfor vigtigt at engagere forskellige repræsentanter for borgerne; både den unge og den ældre og den digitale og den mindre digitale. Det vil især være vigtigt også at inddrage repræsentanter for borgeren, der med stor tillid deler alle data og ikke ønsker finkornet kontrol over data, samt repræsentanter for borgeren, der er skeptisk over for udbredelsen og anvendelsen af persondata og ønsker øget kontrol med data. Kun ved at inddrage repræsentanter for alle relevante typer af borgere kan co-creation processen og blockchain løsningen sikres en bred understøttelse af behovene.

Små skridt og plads til fejl og læring

Det overordnede mål er på en gang simpelt, men samtidig ikke simpelt at realisere.

Kompleksiteten skyldes ikke blockchain teknologien. Teknologien er på mange måder allerede moden og kan med de rette arkitektur- og teknologivalg være et solidt fundament for en skalérbar, sikker og stabil digital infrastruktur.

Kompleksiteten skyldes i stedet, at anvendelsesområderne har et stort udfaldsrum og involverer mange kompetencebehov og et stort antal aktører fra forskellige organisationer. Kompleksiteten skyldes yderligere, at innovationsinitiativet skal gennemføres med respekt for den eksisterende it-portefølje i f.eks. den offentlige sektor i Danmark. Det bidrager også til kompleksiteten, at alle aktører skal kunne se individuelle organisatoriske gevinster ved at deltage i co-creation processen.

Ideerne og kompleksiteten fordrer en radikal anderledes tænkning og en eksperimenterende fremgangsmåde. Co-creation initiativet skal tilrettelægges som en struktureret men kreativ proces, hvor der tænkes i små skridt, samtidig med at de langsigtede perspektiver holdes for øje.

Der skal gøres plads til fejl og læring. Derved kan de rette løsninger udfolde sig undervejs og i samspillet mellem de mange aktører.

Inddrag private virksomheder

For et co-creation initiativ målrettet borger empowerment er det vigtigt at inddrage repræsentanter fra private aktører. For mange borgere er den offentlige sektor i Danmark kun én blandt flere udbydere af relevante serviceydelser indenfor f.eks. sundhedsområdet og uddannelsesområdet. Private udbydere er ofte også en del af paletten; ikke blot f.eks. privathospitaler, men også serviceudbydere med et primært digitalt afsæt.

Det kan således være værdifuldt for co-creation initiativet ikke kun at inddrage etablerede og toneangivende virksomheder, men også gå efter visionære kræfter i iværksættermiljøerne. Disse kan repræsentere disruptive ideer, som for nogle borgere kan vise sig attraktive at bringe i spil.

Co-creation initiativet bør inddrage ekspertise og ideer fra forskellige private aktører i samspillet med repræsentanter for forskellige borgersegmenter.

Opsummering

Blockchain flytter grænserne for de digitale muligheder – også i den offentlige sektor. Men gevinsterne kommer ikke af sig selv. Dette gælder alle former for it- og digitaliseringsprojekter, men i særlig grad for blockchain. Netop fordi, at blockchain er decentral af natur og udfordrer silotænkningen i den offentlige sektor, skal gevinsterne findes i det tværorganisatoriske samspil og i eksempelvis borger empowerment. På grund af denne kompleksitet lader potentialet sig ikke let afdække ved et teknologifokuseret pilotprojekt.

Co-creation udgør her en mere egnet fremgangsmåde. Med co-creation fyres der op under den fælles kreativitet og der skabes rum for innovation til gavn for alle – især borgeren.