Flere og flere offentlige organisationer beskæftiger sig med at skabe mere rum for digital innovation, som et led i at højne værdiskabelsen for borgere og virksomheder. I den forbindelse er en central problemstilling, hvordan den offentlige organisation kan måle på digital innovation? Jeg vil argumentere for, at man skaber mere rum for digital innovation ved at måle under og efter initiativets gennemførelse.

Måler I på innovationskulturen?

Selvom måling kan give medarbejderne incitament til at kaste sig over digital innovation, er det vigtigt ikke at kræve en business case, før et initiativ kan igangsættes. Ofte kan effekten af innovation ikke forudsiges fra start, og ofte har ledelsen ikke tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om et initiativ vil være ”værdifuldt” nok ud fra en business case.

I stedet kan ledelsen sætte en retning for digital innovation og bede medarbejderne give input til nye digitale innovationsinitiativer og samtidig stole på medarbejdernes faglige indsigt i behov hos borgere og virksomheder. Der findes gode erfaringer, fx hos Innovationsteamet i Odense Kommune, med at medarbejderne er med til at formulere ønskede mål for digital innovation, samt hvordan der måles. Medarbejderne har en dybere faglig indsigt på hvert deres område, og med den viden kan medarbejderne bedst opsøge borgere og virksomheder og undersøge, hvilke digitale innovationsinitiativer, der er behov for at søsætte. I direkte samspil med borgere og virksomheder kan man på denne måde indkredse problemstillingen og opstille målsætninger.

Dette skal naturligvis følges op af en overordnet virksomhedskultur og ”måling” på at turde eksperimentere. Ledelsen og medarbejdere skal være enige om, at digital innovation betyder at fejle ofte, og at det at ”fejle” ses som ”vovemod basereret på solid indsigt”. Initiativer skal vurderes kort efter opstart og hvis initiativet ikke lever op til forventninger om værdi, så skal det stoppes.

Det skal være nemt at gå i gang med små initiativer. Medarbejderne skal motiveres til jævnligt at fejle i det små, evt. ved at opsætte organisatoriske målbare leveregler som ”du skal igangsætte x antal nye digitale initiativer pr år” og ”vi udlever en 80/20 regel, hvor kun 20% af digitale ideer skal realiseres i praksis”. Som leder skal du gå foran og tage del i nye eksperimenter, også dem som fejler.

Den ændring i kultur, som målingen medvirker til, skal opgøres/måles.

Måler I på den samlede effekt?

Der skal måles bredere end hidtil, hvis den samlede innovationseffekt skal indfanges. For eksempel arbejder Rigspolitiet med at værdisætte ”ringene i vandet”, forstået som uforudset værditilvækst af deres innovationsinitiativer, baseret på co-creation.

Forud for igangsætning af et digitalt innovationsinitiativ, kan besøg ”i felten” til servicemodtagerne, til andre ministerområder, til private aktører mv, give dig større bevidsthed om den samlede effekt end forventet ved initiativets spæde opstart. Borgeren og virksomhedens oplevelser går som regel på tværs af ressortområder, ligesom borgeren i stigende grad betjener sig selv. Derfor skal mange aktører involveres i at identificere den potentielle samlede værdi.

Den bonuslæring, der kommer ved at opsøge billedet af det fulde gevinstpotentiale, vil være med til at forstærke en eksperimenterende digital kultur. Bevidstheden om, at et lille internt initiativ ofte har større potentiale ved inddragelse af eksterne i arbejdet, kan forstærke medarbejdernes lyst til at eksperimentere, til at involvere og vokse det pågældende initiativ. På den måde kan vi maksimere læringen.

Når den samlede læring samles i ét initiativ, opnår man et bedre overblik over værdirealisering og en mere solid indsigt i behov for nye tværgående digitale initiativer – også om faldgruber, så man ikke igangsætter urealisérbare initiativer. Samtidig er der med en sådan samlet læring et bedre fundament for tidligt at stoppe fremtidige, ikke-værdifulde initiativer.

Denne brede tilgang til den samlede læring giver indsigt for ledelsen i, hvor der overordnet skal sættes ind for at styrke indlæring og uddannelse, samt hvor nye initiativer skal forankres, både i og uden for organisationen. Tilgangen giver endvidere nye digitale innovationskompetencer, mobiliserer ledelsen til gode digitale beslutninger, og medvirker til en ny samarbejdskultur med eksterne aktører.

Måler I løbende på værdien?

Metoden til at skabe en digitalt innovativ adfærd, sker ved ikke blot at måle på digital innovation før og efter et initiativ, men ved at måle løbende på digital innovation og effekten heraf. Dermed synliggøres energiskabende successer.

Den løbende måling af værdiskabelsen i et initiativ omfatter følgende:

  • Før opstart: Hvilken effekt forventes af initiativet?
  • Under: Er der opnået nye samarbejdskompetencer, ny læring, ny samarbejdskultur mv?
  • Efter initiativet: Hvad har forskellige aktører opnået?

I et digitalt innovationsinitiativ i lille skala kan man etablere målepunkter, straks initiativet er implementeret. Større initiativer, som fx er af strategisk karakter eller tværorganisatoriske, vil givet kræve en længere indflyvning for bl.a. at indkredse selve aktørfeltet og problemstillingen.

I starten af initiativet er det centralt at forholde sig til, både hvad en aktør kan bidrage med, og særligt den værdi aktøren bibringer sin organisation med sin deltagelse. Særligt i store digitale innovationsinitiativer kan aktører udgå og nye komme til, efterhånden som indsigter opnås. I denne forbindelse bør man løbende justere den forventede samlede værdi. Som minimum skal der slutmåles, så den samlede værdi opgøres, og så man kan identificere den uventede værditilvækst. Derved kan vi sikre, at den ikke-indkalkulerede ”innovationsværdi” også bliver opgjort.

Opsummering

Det kan bane vejen for mere digital innovation i offentlige organisationer, hvis den samlede effekt måles løbende i digitale innovationsinitiativer, og medarbejderne giver input til målepunkter. Traditionelt har mange offentlige projektorganisationer målt ”før og efter”, hvor den løbende værditilvækst ikke er blevet opgjort. Ved at motivere medarbejderne til at gå i gang, og dernæst løbende skaffe mandat til at fortsætte eller lukke initiativer, vil digital innovation i praksis være en realitet. En opmåling af den samlede innovationseffekt udstiller fordelene ved at tillade mere digital innovation i praksis.