Dansk El-Forbund (DEF) har fastlagt en ambitiøs digitaliseringsstrategi, der skal give medlemmerne bedre service. Omdrejningspunktet er et digitalt univers, der skal sikre medlemmerne øget værdi ved en tættere tilknytning til DEF. DEF har sat det digitale pejlemærke frem til 2024, og den digitale transformation er i fuld gang.

Dansk El-Forbund (DEF) har til formål at organisere alle, der arbejder indenfor det el-tekniske område, men oplever som andre fagforbund udfordringer med at fastholde og tiltrække medlemmer. Derfor er arbejdet med digitaliseringsstrategien blevet sat i gang sammen med andre initiativer.

Målet med digitaliseringsstrategien er dels at øge antallet af medlemmer dels at øge medlemmernes tilfredshed med DEF.

Hovedbestyrelsen og forbundsledelsen har med hjælp fra OptimumIT gennemført en strategiproces og fastlagt en digitaliseringsstrategi for perioden 2021 – 2024.

Strategiprocessen omfattede interviews og workshops med nøgleinteressenter samt udarbejdelse af tre forslag til strategisk retning. På baggrund heraf traf hovedbestyrelsen og forbundsledelsen beslutning om den strategiske retning.

Som en del af strategiprocessen udarbejdede OptimumIT et katalog over initiativer til realisering af strategien. Hvert initiativ blev beskrevet med fokus på omkostninger, gevinster og organisatorisk påvirkning.

Med udmøntningen af digitaliseringsstrategien ønsker DEF at etablere et brugervenligt digitalt og datadrevet univers. Her vil medlemmerne blive tilbudt målrettede og relevante services og informationer, der matcher den enkeltes livssituation, uddannelse, arbejdsplads samt faglige interesser.

Services kan fx omfatte at engagere medlemmerne i debatfora og i deling af faglige artikler og nyheder. Services kan også omfatte målrettet lønstatistik, karriereplanlægning og kursusoverblik, fx med målrettede notifikationer om relevante kursustilbud. Medlemmer kan også få information om virksomhedernes arbejdsforhold og vundne entrepriser, der kan hjælpe ved overvejelser om fx jobskifte.

Det er centralt for DEF’s digitale ambitioner at blive langt mere datadrevne. DEF har således et stort potentiale i at sætte eksisterende data mere i spil til gavn for det enkelte medlem. Samtidig skal det digitale univers og services heri automatisk indsamle og bringe nye data i spil i overensstemmelse med medlemmernes ønsker og behov herfor.

For at sikre en målrettet implementering af digitaliseringsstrategien har OptimumIT hjulpet DEF med at kortlægge it-systemer samt fastlægge it-målbilledet for strategiens digitale univers. Den digitale transformation er i gang, hvor OptimumIT bl.a. har hjulpet med at gennemføre en effektiv anskaffelse af det nye medlemsunivers. Dette har bl.a. omfattet markedsafdækning, markedsdialog, it-udbud og implementering af et nyt it-system.

OptimumIT bistår DEF som rådgivere, projektledere, forretningsarkitekter, informationsarkitekter og it-arkitekter.

”Vi har nu taget hul på ambitionen om en mere digital og datadrevet, faglig organisation. Det vil øge kvaliteten af vores services overfor alle – både lærlinge, nye svende samt erfarne el-teknikere. Vi har oplevet et godt samarbejde med OptimumIT kompetente medarbejdere, der har hjulpet os godt i gang med den digitale transformation.”, Benny Yssing DEF.